بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 187,760 92.42 441,885 90.16 577,188 91.12 650,525 87.39
اوراق مشارکت 4,785 2.36 521 0.11 503 0.08 505 0.07
سپرده بانکی 2,073 1.02 20,312 4.14 28,595 4.51 36,621 4.92
وجه نقد 31 0.02 81 0.02 42 0.01 50 0.01
سایر دارایی ها 8,047 3.96 27,298 5.57 27,107 4.28 56,704 7.62
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 73,186 36.03 154,666 31.56 188,055 29.69 233,508 31.37