بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 179,373 92.82 299,604 91.86 359,152 96.7 386,933 97.61
اوراق مشارکت 4,902 2.54 14,009 4.3 469 0.13 485 0.12
سپرده بانکی 1,340 0.69 4,027 1.23 6,608 1.78 3,704 0.93
وجه نقد 30 0.02 79 0.02 108 0.03 50 0.01
سایر دارایی ها 7,093 3.67 8,433 2.59 5,078 1.37 5,237 1.32
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 70,469 36.46 107,611 32.99 126,381 34.03 137,888 34.78